Các nhà sản xuất
Cảm Biến Chữ U
Hiển thị mỗi trang
70.000 (VND)
EE-SX470. Standard, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
70.000 (VND)
EE-SX471. L-shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
70.000 (VND)
EE-SX472. T-Shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
70.000 (VND)
EE-SX473. L-Shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
70.000 (VND)
EE-SX474. Close-mounting, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
90.000 (VND)
EE-SX670. Standard, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
90.000 (VND)
EE-SX670A. Standard, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới >90%. Bảo hành 6 tháng.
90.000 (VND)
80.000 (VND)
EE-SX671. L-shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, Không có vật thì LED sáng. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
90.000 (VND)
80.000 (VND)
EE-SX671A. L-shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
90.000 (VND)
80.000 (VND)
EE-SX672. T-Shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, Không có vật thì LED sáng. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
90.000 (VND)
80.000 (VND)
EE-SX672A. T-Shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới >90%, nguyên zin.
90.000 (VND)
80.000 (VND)
EE-SX673. L-Shaped, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, không có vật thì LED sáng. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 80-85%, nguyên zin.
90.000 (VND)
80.000 (VND)
EE-SX673A. Close-mounting, Khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng, nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
90.000 (VND)
80.000 (VND)
EE-SX674. Close-mounting, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, Không có vật thì LED sáng, nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%.
90.000 (VND)
80.000 (VND)
EE-SX674A. Close-mounting, khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN, Dark-ON/Light-ON, có vật thì LED sáng, nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới >90%.
90.000 (VND)
EE-SX771A. L-shaped, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Dark-ON, có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
160.000 (VND)
EE-SX771A. L-shaped, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Dark-ON, có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Hàng chưa qua sử dụng, cáp chuẩn dài 2m.
90.000 (VND)
EE-SX772A. T-shaped, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Dark-ON, có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
160.000 (VND)
EE-SX772A. T-shaped, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Dark-ON, có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Hàng chưa qua sử dụng, cáp chuẩn dài 2m.
160.000 (VND)
EE-SX870. Standard, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Hàng chưa qua sử dụng, cáp chuẩn dài 2m.
90.000 (VND)
EE-SX871A. L-shaped, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Light-ON, có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
90.000 (VND)
EE-SX872. T-shaped, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
90.000 (VND)
EE-SX872A. T-shaped, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Light-ON, có vật thì LED sáng. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
250.000 (VND)
EE-SPX303. Khoảng cách cảm biến 13mm, ngõ ra NPN, Dark-ON, nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
200.000 (VND)
170.000 (VND)
EE-SPX306-W2A. Hình dạng thẳng, khoảng cách cảm biến 3.6mm, ngõ ra NPN, Dark-ON. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%.
160.000 (VND)
150.000 (VND)
EE-SPX401. Dạng thẳng, khoảng cách khe cảm biến 3.6mm, ngõ ra NPN, Light-ON. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
200.000 (VND)
170.000 (VND)
EE-SPX406-W2A. Hình dạng thẳng, khoảng cách cảm biến 3.6mm, ngõ ra NPN, Light-ON. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: China, chính hãng. Mới 90%.
200.000 (VND)
170.000 (VND)
EE-SPX410. Dạng L, khoảng cách khe cảm biến 5mm, ngõ ra NPN. Nguồn cấp 12-24VDC. Xuất xứ: Japan, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
200.000 (VND)
150.000 (VND)
GL5-U/43a/115. P/N 801675, ngõ ra PNP, nguồn cấp 5-24VDC. Mới 100%.
100.000 (VND)
PM-L24. L-type, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Dark-ON, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
100.000 (VND)
PM-L24-R. L-type, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Dark-ON, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
90.000 (VND)
PM-T44. T-type, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Dark-ON, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
90.000 (VND)
PM-L44. L-type, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Dark-ON, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
90.000 (VND)
PM-Y44. Y-type, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Dark-ON, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
90.000 (VND)
PM-F44. F-type, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Dark-ON, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
90.000 (VND)
PM-R44. R-type, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Dark-ON, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
70.000 (VND)
PM-K53. K-type, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Dark-ON, LED sáng khi xuất ngõ ra. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
70.000 (VND)
PM-K53B. K-type, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Light-ON, LED sáng khi xuất ngõ ra. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
80.000 (VND)
PM-K53BC. K-type, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Light-ON, LED sáng khi xuất ngõ ra. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
80.000 (VND)
PM-T53B. T-type, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Light-ON, LED sáng khi xuất ngõ ra. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
80.000 (VND)
PM-T53BC. T-type, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Light-ON, LED sáng khi xuất ngõ ra. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
70.000 (VND)
PM-L53B. L-type, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Light-ON, LED sáng khi xuất ngõ ra. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
80.000 (VND)
PM-L53BC. L-type, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Light-ON, LED sáng khi xuất ngõ ra. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
80.000 (VND)
PM-K54. K-type, khe cảm biến 5mm. Ngõ ra NPN, Dark-ON, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
80.000 (VND)
PM-T54. T-type, khe cảm biến 5mm, 2 ngõ ra NPN, Out 1 Light-ON, Out 2 Dark-ON, Không có vật thì LED sáng, nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
80.000 (VND)
PM-R54. Khe cảm biến 5mm, 2 ngõ ra NPN, Out 1 Light-ON, Out 2 Dark-ON, Không có vật thì LED sáng, nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
80.000 (VND)
PM-F54. F-type, khe cảm biến 5mm, 2 ngõ ra NPN, Out 1 Light-ON, Out 2 Dark-ON, Không có vật thì LED sáng, nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%, nguyên zin.
80.000 (VND)
PM-Y64. Y-type, khe cảm biến 5mm. 2 Ngõ ra NPN Dark-ON, Light-ON, không có vật thì LED sáng. Nguồn cấp 5-24VDC. Xuất xứ: Japan/China, chính hãng. Mới 90%.
Kamagra Oral Jelly 100mg Wirkung Kamagra Original Kamagra Online Bestellen Cialis Original VS Generika Cialis Original Preis Cialis Generika Bestellen Cialis Generika 20mg Propecia Generika Rezeptfrei Propecia Generika 1mg Lovegra Preis Lovegra Kaufen Erektile Dysfunktion Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews